Hoe werkt het op het jan arentsz?

wat kost het jan arentsz?

Het Jan Arentsz gaat verantwoord om met het geld dat zij van de overheid krijgt. We zijn open over onze financiën.

De schoolkosten vindt u op onze website. Zo weet u direct waar u aan toe bent en komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

De overheid betaalt niet alles voor uw kind. Naast de gewone lessen organiseert de school ook extra activiteiten, zoals onder andere excursies, introductieactiviteiten, jaarafsluiting, vieringen en bijles.

De activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

We helpen leerlingen hiermee om:

•        Hun talenten te ontdekken;

•        De zin in leren bij te brengen;

•        Te stimuleren in hun sociale ontwikkelingen;

•        Te leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;

•        Een goede basis te geven voor hun vervolgopleiding.

Daarom vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage € 95,-. Uw kind mag altijd deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert, ook als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

In de eerste week van oktober ontvangt u per e-mail een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie over schoolkosten en leermiddelen

verzekeringen en aansprakelijkheid

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk verzekerd, voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade valt niet onder de dekking. De school is niet (zonder meer) aansprakelijk
voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Dat is alleen het geval wanneer er door de school een verwijtbare fout is gemaakt. Zo zal
de verzekering bijvoorbeeld schade aan een bril tijdens de gymnastiekles niet vergoeden.
Dit zelfde geldt voor schade als gevolg van onrechtmatig gedrag van leerlingen.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van belang dat u
zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

sponsoring

Als het Jan Arentsz gebruik maakt van sponsoring, dan zal dat altijd worden vastgelegd in een door de school met de sponsor te sluiten overeenkomst.
De regels en afspraken zijn vastgelegd in het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.
De sponsoring is gebonden aan deze regels en afspraken.

Wilt u meer weten de regels over sponsoring? Lees hier meer over hoe wij met sponsoring omgaan.

Sponsorinkomsten zijn een extraatje. Sponsoring moet passen in het schoolklimaat en moet kloppen met de opvoedkundige en onderwijskundige taak en de doelstelling van de school.

schoolboeken en leermiddelen

De schoolboeken zijn gratis.
De boeken worden in de laatste vakantieweken thuis bezorgd en blijven eigendom van de school. We raden u aan de boeken te kaften en een stevige schooltas aan te schaffen. Bij beschadiging kan de school kosten in rekening brengen.

Heeft u vragen over de schoolboeken en leermiddelen? Stuur dan bij voorkeur een e-mail naar: boeken@ja.nl.

klachtenregeling

Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het blijft mensenwerk.
Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom is er een klachtenregeling.

Heeft u een klacht?
Neem dan eerst contact op met de mentor van uw kind en leg uw klacht voor.
In de meeste gevallen komen we tot een oplossing.

Toch een klacht indienen?
Download dan onze klachtenregeling en lees hoe en bij wie u een officiële klacht kunt
indienen.

Voor vragen en meer informatie kunt u ook terecht op de website van de
Geschillencommissies bijzonder onderwijs
.
E-mail: info@gcbo.nl

werken en stage lopen bij onze school

Het Jan Arentsz is een academische opleidingsschool voor leraren.
De opleidingsschool is gestart als landelijk project van het Ministerie van Onderwijs om op een intensieve manier samen te werken met de lerarenopleidingen. De leraar in opleiding krijgt meer en vooral een professionele begeleiding op maat bij het werkplekleren (stage).

Veel leraren in opleiding volgen een duaal traject. Dat betekent dat zij naast hun verplichte stage-activiteiten ook betaalde werkzaamheden verrichten voor de school, Wij noemen deze leraren in opleiding onderwijsassistenten.

Meer weten over de opleidingsschool?
Klik hier voor meer informatie
Contact opleidingsschool

Op het Jan Arentsz streven we naar een excellent schoolklimaat. We vinden het niet alleen belangrijk dat de leerlingen zich thuis voelen op school; ook de docenten moeten een prettige werkomgeving hebben en de ruimte krijgen om te groeien.
Woorden die bij ons passen zijn…Aandacht, een lerende en onderzoekende organisatie, duurzaam, warm en duidelijk, een goed gesprek, transparantie, ontwikkelen is een trektocht.

Meer weten? Solliciteer!

maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage heeft tot doel jongeren tijdens hun schoolopleiding kennis te laten maken met de samenleving en daar op vrijwillige basis een bijdrage aan te leveren. Op deze manier komen zij in aanraking met vrijwilligerswerk in een breed werkveld. Deze kennismaking kan een positieve ervaring zijn zodat jongeren op termijn de keuze maken om vrijwilligerswerk te gaan doen. In de onderbouw wordt er in totaal 30 uur stage gelopen. Sommige activiteiten worden door de school georganiseerd. De overige uren worden in overleg met de school door de leerlingen ingevuld.

onderwijstijd

Scholen bepalen zelf de invulling van de onderwijstijd. De overheid bepaalt de minimale
onderwijstijd en de Onderwijsinspectie ziet hierop toe.
Onder onderwijstijd vallen niet alleen lessen. Ook projectdagen, stages, een werkweek en
zelfstandig werken (keuzewerktijd) kunnen als onderwijstijd gezien worden.
De school neemt maatregelen om tot voldoende onderwijstijd te komen.

De eisen van de Inspectie zijn:

 • de lessen moeten door bekwame en bevoegde docenten gegeven worden;
 • de lessen moeten deel uitmaken van het onderwijsprogramma en zinvol zijn voor
  leerlingen.

Middelbare scholen hebben veel ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Elke leerling moet per opleiding een programma kunnen volgen van:

 • 3.700 uur voor het vmbo;
 • 4.700 uur voor de havo;
 • 5.700 uur voor het vwo.

lesuitval

Mochten er lessen uitvallen, dan wordt dit zo goed mogelijk opgevangen
en zorgvuldig geregistreerd. Zo krijgen we beter inzicht en kunnen we toekomstige uitval
voorkomen.

lesrooster en lessentabel

vmbo alkmaar

Lesrooster
Lessentabel vmbo

havo/vwo alkmaar

Lesrooster
Lessentabel havo/vwo/technasium

vmbo/havo/atheneum langedijk

Lesrooster
Lessentabel vmbo/havo/atheneum

aanwezigheid in de les

Ook de aanwezigheid van leerlingen (inclusief de activiteiten buiten de lessen om) wordt digitaal geregistreerd om spijbelgedrag (in het kader van de Leerplichtwet) in kaart te
brengen. Leerlingen die niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten krijgen een
alternatief lesprogramma aangeboden.

voortijdig schoolverlaters (VSV’ ers)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo 2- diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat.

Scholen zijn verplicht de laatst vastgestelde cijfers te vermelden.
De definitieve cijfers van het schooljaar 2021/2022 zijn:

 • Havo uitbesteed VAVO Alkmaar: 2
 • Havo bovenbouw Alkmaar: 2
 • Vmbo bovenbouw Alkmaar: 1
 • Vmbo Langedijk bovenbouw: 1
 • Van der Meij college bovenbouw: 1

In november 2024 ontvangen we de laatst vastgestelde gegevens over het jaar 2022-2023.

toetsing en examens

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en overige documenten op deze site leest u hoe wij de schoolexamens afnemen. De leerlingen worden hierin intensief begeleid en getraind. Wilt u weten welke examenresultaten onze school in de voorafgaande jaren heeft behaald? Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.

Informatie over PTA’s, toetsen en de examinering vindt u bij belangrijke informatie en documenten.

Vmbo Alkmaar

Havo/atheneum/gymnasium/technasium Alkmaar

Vmbo/havo/atheneum Langedijk

Heeft u vragen over het schoolexamen?

Mail dan naar de vestiging van uw keuze.
Vestiging Alkmaar
Vestiging Langedijk

huisregels

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de huisregels. Deze zijn afgeleid van het schoolreglement.

Ga direct naar de vestiging om de huisregels te bekijken.

Huisregels vmbo

Te laat komen
Komt een leerling het eerste uur te laat dan haalt hij eerst een “te-laat’briefje” alvorens naar de klas te gaan. De overige uren worden door de docent ingevoerd in Magister.

Uit de les verwijderd
Melden in de meldkamer van de eigen vestiging. Aan het eind van het lesuur terug naar de docent.

Absenties
Zie artikel 10 van het schoolreglement (absentiekaarten zijn verkrijgbaar bij de meldkamer).

Afmelden voor het einde van de lesdag
Melden in de meldkamer.

Mobiele telefoons
Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of zichtbaar tijdens lessen. Tijdens schoolexamens en centrale examens mag deze niet worden meegenomen in het lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt de docent de apparatuur in en levert die af bij de teamleider. De teamleider handelt e.e.a. af.

Jassen, petten
Jassen, petten, e.d. dragen we niet in de leshuizen en lokalen.

(Digitale) fotografie /film-/video-opnames
Het nemen van foto’s of het maken van film-/video-opnames is niet toegestaan.

Eetplaatsen
Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens lesvrije uren
Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling
In gereserveerd vak.

Kluisjes
Iedere leerling heeft de beschikking over een kluisje die geopend kan worden met een druppel. Als er sprake is van een ernstig vermoeden van diefstal, overtreding van de schoolregels of een andere onregelmatigheid, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om kluisjes te openen.

huisregels havo/vwo Alkmaar

Te laat komen
Een leerling die meer dan twintig minuten te laat komt wordt, indien er geen geldige reden
is, niet meer tot de les toegelaten en moet zich melden in studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Uit de les verwijderd
De leerling meldt zich in studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw). Aan het
eind van het lesuur volgt een gesprek met de docent.

Absenties
Absentiekaarten zijn verkrijgbaar in C10. Afmelden voor het einde van de lesdag
De leerling meldt zich in de studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Mobiele telefoons
Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of zichtbaar tijdens lessen. Tijdens schoolexamens en centrale examens mag deze niet worden meegenomen in het lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt de docent de apparatuur in.

Mobiele communicatiemiddelen
Mobiele communicatiemiddelen zijn verboden tijdens schoolexamens en het centraal
examen. Tijdens de lessen zijn mobiele communicatiemiddelen uitsluitend toegestaan
na toestemming van de docent. Indien de aanwijzing van de docent wordt overtreden,
neemt de docent de apparatuur in.

Jassen, petten
Jassen, petten, e.d. worden in de kluisjes opgeborgen. In de les zijn ze niet toegestaan.

(Digitale) fotografie / film-/video-opnames
Het nemen van foto’s of het maken van film-/videoopnames zonder toestemming van betrokkene(n) is niet toegestaan.

Eetplaatsen
Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens lesvrije uren
Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling
Er is een speciaal vak voor bromfietsen en scooters.

Boeken mediatheek
LEVER JE BOEKEN OP TIJD IN.

 • Te laat inleveren kost € 0,15 per boek per dag.
 • Je krijgt via de app een mededeling dat de volgende dag de uitleentermijn verstreken is. Download de app.
 • Als het boek drie weken na de inleverdatum nog niet is ingeleverd en niet is verlengd, krijg je een brief via de post met de oproep het boek in te leveren en de boete te betalen. Je ouders /verzorgers ontvangen van deze mededeling een bericht via hun eigen mail.
 • Indien het boek na 6 weken nog niet ingeleverd is gaan wij ervan uit dat het boek kwijt is en sturen wij een brief met factuur naar je ouders/verzorgers. De kosten per boek zijn €15. Dit is de gemiddelde boekprijs bij aanschaf. Hier bovenop komen de administratiekosten die €5 bedragen. Het openstaande boetebedrag komt
  hier nog bovenop.
  Het is ook mogelijk dat er zelf een vervangend exemplaar wordt aangeschaft. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com. Een goed tweedehands exemplaar mag ook. Dit boek
  wordt ingeleverd bij de mediatheek en de openstaande boete wordt betaald.

Kluisjes
Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje, geopend kan worden met een elektronische sleutel (zgn. druppel). Bij een vermoeden van diefstal, overtreding
van de schoolregels of een andere onregelmatigheid, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om kluisjes te openen. Het opbergen van waardevolle spullen in de kluisjes is op eigen risico.

Huisregels langedijk

Doe gewoon
We vinden het boven alles belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en dat iedereen zich veilig voelt. We kunnen heel veel regels maken, maar eigenlijk
is er maar één regel: doe gewoon.

“De grote pauze”
Je pauzeert alleen op de eerste verdieping van het gebouw. Op de tweede verdieping kom je alleen wanneer je echt wat uit je kluisje moet halen.

Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is in de les niet zichtbaar en het geluid staat uit. Muziek luisteren tijdens de les mag alleen wanneer de docent daar toestemming voor geeft.

Je melden voor aanvang van het LO-lesuur met een briefje van je ouders, wanneer je niet kunt gymmen. Dan ga je in de meldkamer aan je huiswerk.

Meldkamer
De verzuimcoördinator zit in B16. Dat is de meldkamer. Het is een plek waar je voor van alles terecht kunt:

 • Toestemming vragen voor zover absentie vooraf al bij je bekend is, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de tandarts. Dit kan met een absentiekaart of een e-mail: verzuim@ja.nl.
 • Je afmelden wanneer je op school bent, maar bijvoorbeeld ziek wordt en naar huis wilt gaan.
 • Nakomen wanneer je te laat bent gekomen.
 • Je melden wanneer je meer dan een half uur te laat op school was. Dan hoeft de docent je namelijk niet meer toe te laten in de les.
 • Je melden wanneer je uit de les bent gestuurd.
 • Toestemming voor bijzonder verzuim, bijvoorbeeld verlof buiten de vakanties om, loopt via de verzuimcoördinator.

Wanneer je niet naar school komt, omdat je ziek bent of om een dringende reden iets later komt, dan laat je je ouders vóór 8.45 uur naar school bellen (0226-343645, keuze 1).
Zodra je weer op school bent, lever je een absentiekaart in.

Tenslotte …

 • In bijzondere gevallen kun je een leenfiets meekrijgen. Reserveer de fiets bij de conciërge.
 • Drink op school geen energydrankjes.
 • In school en op het schoolplein roken we niet.

jaaragenda

Per leerjaar is een jaaragenda terug te vinden. Deze vindt u bij de belangrijke informatie.