kwaliteit en onderwijsresultaten

onze kwaliteitscultuur

Onze visie, ambities en samenwerkingsprincipes vormen niet alleen de richtlijnen voor ons handelen. Ze zijn ook een kwaliteitskader, dat collectief door onze medewerkers wordt gedragen. Samen bewaken en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs met de ‘professionele dialoog’. Dat houdt in, dat we onszelf en elkaar bij voortduring afvragen hoe onze acties en besluiten zich tot dit kwaliteitskader verhouden.

Graadmeters voor kwaliteit
Onze resultaten laten zich niet altijd in cijfers uitdrukken. Daarom baseren we ons bij het meten en evalueren van onze onderwijskwaliteit op resultaten die merkbaar, zichtbaar en meetbaar zijn, zoals de volgende graadmeters:

  • Informatie uit de ‘warme’ overdracht leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. 
  • Tevredenheidsenquêtes onder leerlingen en ouders (zie scholenopdekaart.nl).
  • Klankborden met leerlingen en ouders in de leerlingenraad, leerlingenvereniging, contactoudergroepen en de medezeggenschapsraad.
  • Onderzoeken binnen de school zoals aansluiting tussen de vestigingen, examenresultaten.
  • Rapportages van het vervolgonderwijs waarin we bekijken hoe onze leerlingen het in het vervolgonderwijs doen.
  • Een tweejaarlijkse teammonitor en medewerkerstevredenheid onderzoek. De resultaten bespreken we in de teams. Thema’s die aandacht nodig blijken te hebben, behandelen we op studiedagen.
  • Over de resultaten van deze metingen gaan we in gesprek met elkaar op school-, vestigings-, team- en medewerkersniveau en evalueren of de activiteiten en doelen die we voor ogen hebben het gewenste resultaat opleveren.

Meer informatie over onze visie op kwaliteit is te lezen in ons schoolplan.

onderwijsresultaten

Op de website van scholen op de kaart staan de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Scholen laten hiermee zien hoe ze presteren op 20 onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid. De informatie is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

waar moet ons onderwijs aan voldoen?

Ons onderwijs is gebaseerd op kerndoelen die zijn vastgesteld door de overheid. In deze
doelen staan de eisen waar onze leerlingen aan moeten voldoen. Zo moet een leerling zich
goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse en Engelse taal en overweg kunnen met cijfers.
Maar het is net zo belangrijk dat hij leert over andere culturen, sport en gezondheid en onze geschiedenis en natuur.
Alle kerndoelen staan beschreven in het document kerndoelen onderwijs in het voortgezet onderwijs. De eisen voor de Nederlandse taal en rekenen staan ook apart beschreven in
referentieniveaus (het niveau dat leerlingen moeten hebben).

taalachterstanden

Het Jan Arentsz heeft leerlingen met een taalachterstand in beeld. In het
schoolondersteuningsprofiel is te vinden hoe de school hiermee omgaat.

onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Scholen moeten zich niet alleen verantwoorden over de leerprestaties van de leerlingen, maar ook hoe
de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. De inspectie controleert of scholen
zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft
(bijvoorbeeld of scholen het geld krijgen waar ze recht op hebben en ze dit uitgeven volgens de regels). Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Meer informatie
Onderwijsinspectie
Vragen over het voortgezet onderwijs