welkom bij het jan arentsz

wie zijn wij?

Christelijke Scholen Gemeenschap Jan Arentsz (JA) is een brede scholengemeenschap met vestigingen in Alkmaar en Langedijk. Daar bieden we de volgende onderwijssoorten:

In Alkmaar:

 • vmbo-basis/kader (onderbouw)
 • vmbo-basis/kader (bovenbouw), op de locatie van en in samenwerking met het Van der Meij College (VMC). Het JA is verantwoordelijk voor de sector Zorg en Welzijn. Meer informatie.
 • vmbo kader/tl en tl/havo
 • havo (technasium), atheneum (technasium) en gymnasium

In Langedijk:

 • vmbo gl/tl
 • havo en atheneum (onderbouw). Na het derde leerjaar kunnen deze leerlingen hun opleiding voltooien in Alkmaar.

Leerlingen van het vmbo-basis/kader hebben een brugperiode van twee jaar, alle andere leerlingen van één jaar. Aan het einde van hun brugperiode krijgen alle leerlingen een definitief advies over de onderwijssoort waarmee zij hun opleiding aan het JA voortzetten.

schoolleiding en raad van toezicht

voorzitter college van bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, dhr. K. Hoogvorst MSc MEd., geeft leiding aan de vestigingsdirectie en teamleiders en zorgt ervoor dat alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed (ver)lopen. Ook vertegenwoordigt hij de school naar buiten.

Dhr. K. Hoogvorst MSc MEd.
Voorzitter College van Bestuur
directiesecreteriaat@ja.nl

schoolleiding

Geeft leiding aan de vestigingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding bevordert het welzijn van de leerlingen en personeelsleden en onderhoudt het contact met de ouders.

Schoolleiding vestiging Alkmaar

Dhr. JW. Heemstra
Vestigingsdirecteur vmbo
directiesecreteriaat@ja.nl


Dhr. drs. J.A. Brandsma
Vestigingsdirecteur havo/vwo
directiesecreteriaat@ja.nl


Dhr. P. Pruijssers
Teamleider vmbo bb/kb en kader/tl
ppruijssers@ja.nl

Mw. J. Vleugel
Teamleider vmbo tl onderbouw
jvleugel@ja.nl

Mw. E. Beukers
Teamleider vmbo tl bovenbouw
ebeukers@ja.nl

Mw. S. Brinkman
Teamleider havo en havo/vwo 1,2 en 3
sbrinkman@ja.nl

Dhr. W. Verkuil
Teamleider havo 4 en 5
wverkuil@ja.nl

Mw. I. Kooijman
Teamleider vwo 1 ,2 en 3
ikooijman@ja.nl

Dhr. W. Lagerveld
Teamleider vwo 4,5,6
wlagerveld@ja.nl

Schoolleiding vestiging Langedijk

Dhr. M.S. Huijboom
mhuijboom@ja.nl

Dhr. R.P. Rootlieb
rrootlieb@ja.nl

raad van toezicht

De Raad van Toezicht

 • controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen, gericht op de lange termijn en de kwaliteit;
 • zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet
  goed gaat, welke verbeteringen worden nagestreefd en bewaakt de uitgangspunten
  van de school;
 • is tevens werkgever van het College van Bestuur.

Leden

Dhr. P.G. Wemmers: Voorzitter, juridische zaken, remuneratiecommissie
Mw. A.M. Kroon: Personeelsmanagement, renumeratiecommissie
Dhr. C.J.J. Kat: Identiteit, levensbeschouwing, onderwijskundige zaken
Mw. S. Hof: Communicatie, secretaris
Mw. K.G.M. Sprenkeling: Financiën, auditcommissie
Mw. M. Siewertsen: Ambtelijk secretaris

Contact: msiewertsen@ja.nl

organigram

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Onze identiteit

Uit gesprekken met medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen blijkt dat het schoolklimaat van het JA wordt ervaren als:

 • Warm, fijn en veilig. Leerlingen en ouders/verzorgers voelen zich welkom, gezien en gehoord. Betrokkenen bij de school gaan respectvol met elkaar om.
 • Inspirerend en stimulerend. Leerlingen en medewerkers voelen zich uitgenodigd om initiatieven te ontplooien en stappen te zetten in hun ontwikkeling. Fouten maken wordt gezien als onderdeel van het leerproces.
 • Duidelijk. Voor betrokkenen bij de school is over het algemeen helder wat de verwachtingen, de verantwoordelijkheden en de keuzemogelijkheden zijn.

Het Jan Arentsz heeft vanaf de oprichting een christelijke signatuur. De christelijke normen en waarden maken nog altijd onderdeel uit van ons schoolprofiel, maar sinds 2016 zijn ze op een meer eigentijdse manier ingebed. We zijn toen overgestapt van ‘grondslag-denken’ op ‘perspectief-denken’. Dat houdt in, dat in het denken over onze identiteit niet langer de vraag waar we vandaan komen voorop staat, maar de vraag waartoe ons onderwijs dient. Zo kunnen we ruimte bieden aan iedereen die onze waarden deelt, zowel christenen als anders- en niet-gelovigen.

onze onderwijsvisie

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van alle betrokkenen bij de school, streven we op het JA naar een excellent schoolklimaat. In een excellent schoolklimaat is sprake van brede persoonsvorming, eigentijds onderwijs en educatief partnerschap.

Brede persoonsvorming
Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid en dagen hen uit om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers. Dit doen we door in elke onderwijsactiviteit te werken aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het verwerven van kennis, het vergroten van het probleemoplossend vermogen en het kritisch en creatief leren denken zijn in ons onderwijs minstens zo belangrijk als het verkrijgen van meer zelfinzicht, het ontwikkelen van talenten en het leren samenleven.

Eigentijds onderwijs
Ons eigentijds onderwijs gaat uit van een hoge mate van autonomie,

een rijke feedbackcultuur en een betekenisvol en actueel curriculum. Wij houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen en vinden het belangrijk dat zij met plezier naar school gaan.  

Bij de inrichting van ons onderwijs baseren we ons op wetenschappelijke inzichten. We zoeken naar onderwijsvormen die aansluiten bij de komende generaties leerlingen en gebruiken digitale leermiddelen als die van toegevoegde waarde zijn. Wij moedigen onze leerlingen aan om de samenhang tussen de verschillende vakken te zien en een integrale blik op de wereld te ontwikkelen.

Educatief partnerschap
Wij streven naar een stevige driehoek leerling-ouder/verzorger-school. We trekken gezamenlijk op met ouders/verzorgers bij het geven van tijdige en adequate feedback aan de leerling, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. We nodigen leerlingen en hun ouders/verzorgers uit om mee te denken over de invulling van het onderwijs en gebruiken hun feedback voor het doorvoeren van verbeteringen. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde betrekken we ook het primair en vervolgonderwijs, bedrijfsleven, instellingen en lokale overheden bij de invulling en uitvoering van ons onderwijs.

Het excellent schoolklimaat geeft onze school een eigen karakter. Het verder uitwerken en invoeren van bovenstaande drie pijlers vraagt elke dag om aandacht.

waar wij voor staan

Op het JA zijn leerlingen meer dan de cijfers die zij halen. Schoolprestaties en het diploma tellen, maar minstens zo belangrijk is dat leerlingen op het JA gelukkig zijn en er vaardigheden ontwikkelen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en in de toekomst.

Wij stimuleren onze leerlingen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en inzicht te verkrijgen in hun kwaliteiten, hun aandachtspunten en hun toekomstdromen. Zodat zij op basis daarvan steeds meer zelf de regie kunnen gaan voeren over hun ontwikkeling.

Wij hebben aandacht voor de diversiteit tussen leerlingen en hun specifieke behoeften. Ons onderwijs bevat keuze- verdiepings- en ondersteuningsmogelijkheden waarmee het kan worden toegesneden op hun verschillende behoeften. (Zie ons Schoolondersteuningsprofiel, onze Ondersteuningskaarten en ons Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze op scholenopdekaart.nl.)

Vertrouwen is de basis voor alle relaties binnen onze school. Onze docenten hebben professionele ruimte en handelingsvermogen. Zij werken samen in teams en maken zelfstandig keuzes in de uitvoering van het onderwijs.

Wij kennen een professionele samenwerkingscultuur. Onze medewerkers creëren ook voor elkaar een veilige omgeving. We zijn nieuwsgierig naar elkaars ideeën en meningen. We informeren ons goed voor we onze mening geven en onze feedback is opbouwend. We zoeken elkaar op om kennis te delen en van elkaar te leren en zo onszelf en ons onderwijs vooruit te helpen. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het onderwijs en voor ons schoolklimaat.

onze maatschappelijke opdracht

Wij dromen van een wereld waarin alle mensen leven met respect, aandacht, inzet en verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde en willen onze leerlingen uitdagen om daaraan een bijdrage te leveren. Dat brengt met zich mee dat we de leerlingen van het JA kwalitatief goed onderwijs willen bieden en willen voorbereiden op een eigen plek in de samenleving met alle competenties die daarvoor nodig zijn. Zoals zelfstandig keuzes kunnen maken, rekening houdend met zichzelf, anderen en de omgeving/aarde.