veiligheidsbeleid

We willen dat de leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen en de ruimte ervaren om te floreren. Vertrouwen is de basis van alle relaties binnen de school. Vestigingen, teams, personeel en leerlingen hebben de ruimte om keuzes te maken. Daarbij is fouten maken onvermijdelijk. Daar leren we van.

Maar ruimte is niet onbegrensd. We hebben een aantal gemeenschappelijke afspraken, bijvoorbeeld over hoe we met elkaar omgaan. De gedragscode is:

 • We praten met elkaar en niet over elkaar
 • We houden verstoringen zo klein mogelijk
 • We ruimen oud zeer zo snel mogelijk op
 • We blijven met elkaar in gesprek ook als het moeilijk wordt
 • We stellen onze mening uit totdat we volledig zijn geïnformeerd
 • We nodigen iedereen die iets heeft bij te dragen uit om mee te praten
 • We geven het goede voorbeeld
 • We accepteren geen discriminatie in welke vorm dan ook
 • We gaan vertrouwelijk om met vertrouwelijke informatie
 • We mogen elkaar aanspreken op afspraken en we doen dat op een veilige manier.

Als het om veiligheid gaat, zetten we vooral in op preventie. Zo zijn er bijvoorbeeld lessen over seksuele diversiteit en het gebruik van de social media, alcohol en drugs.

We beschrijven in ons veiligheidsbeleidsplan hoe we omgaan met bijvoorbeeld spijbelen, vandalisme, pesten, discriminatie, vechtpartijen, vuurwerk en seksuele intimidatie.

Veiligheidsbeleidsplan

Het veiligheidsbeleidsplan kan gezien worden als een kerndocument. Uitwerkingen van de principes die hier beschreven zijn, vinden plaats in hiervan afgeleide documenten. De belangrijkste daarvan betreffen:

 1. Gedragscode
 2. Richtlijnen voor buitenschoolse activiteiten
 3. Pestprotocol
 4. Camerabewaking
 5. Het doen van aangifte
 6.  (Seksuele) intimidatie en (seksueel geweld)
 7. Spijbelen  en verzuim
 8. Ongewenst bezoek schoolterrein
 9. Zorgvuldig omgaan met sociale media
 10. Datalek
 11. informatiebeveiliging en privacybeleid
 12. Privacyreglement
 13. Wat als je een zwakke plek vindt in onze systemen

Klik hier om het veiligheidsbeleidsplan van onze school te downloaden.

Pesten

Op het Jan Arentsz mag je allemaal anders zijn. Vanaf het moment dat een brugklasser
binnenkomt krijgt hij alle ruimte om zich te ontplooien, maar nooit ten koste van anderen.

Pesten past niet bij ons. Onze visie is: voorkomen is beter dan genezen. Om die reden krijgen leerlingen in de brugklas en de tweede klas preventielessen. Onze mentoren besteden regelmatig aandacht aan de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan

Klik hier om ons pestprotocol te downloaden.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld hanteert het Jan Arentsz de werkwijze die past bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Klik hier voor meer informatie of hier voor het protocol vermoedens van kindermishandeling.